പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതി – 5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ ലഭിക്കും 4 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി

പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് …

Read more