സ്ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധന സഹായം ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

പശു കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ഉന്നമനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചു …

Read more

സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവർക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ തരും –

സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവർക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ തരും

സ്വന്തമായി ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. …

Read more

ദിവസം രണ്ട് രൂപ മുടക്കാൻ തയ്യാറാണോ? 36,000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാം

ദിവസം രണ്ട് രൂപ മുടക്കാൻ തയ്യാറാണോ? 36,000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാം

അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിക്ക ആളുകളും ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ള …

Read more

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് 10 കോഴിയും കൂടും തീറ്റയും ലഭിക്കും

സ്ത്രീകൾക്ക് 10 കോഴിയും കൂടും തീറ്റയും ലഭിക്കും

സ്വന്തമായി ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുടുംബശ്രീ …

Read more

പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതി – 5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ ലഭിക്കും 4 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി

പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ …

Read more

പ്രധാനമന്ത്രി വയ വന്ദന യോജന സ്കീം – സർക്കാർ ജോലി കാരെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും പെൻഷൻ

ഇന്ന് മിക്ക ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും പേടിക്കുന്ന ഒരുകാര്യം ഭാവിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു തുക …

Read more

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് : 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം ലഭിക്കും

Ayushman Bharat News

രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. …

Read more

വീട് ഇല്ലാത്തവർക് 6 ലക്ഷം രൂപ | വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ 1.5 ലക്ഷം രൂപ സഹായം

വീട് ഇല്ലാത്തവർക് 6 ലക്ഷം രൂപ | വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ 1.5 ലക്ഷം രൂപ സഹായം

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ പണം കൈവശം …

Read more