ഒരു നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സർക്കാറിന് ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് അറിയാമോ

ഒരു നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സർക്കാറിന് എത്ര രൂപ ചിലവ് എന്ന് അറിയാമോ

നമ്മളെല്ലാവരും ദിനംപ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസികളാണ് 200,500 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്ത …

Read more

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്ട്ടമാകും പോലീസിന്റെ മുന്നറീപ്പ്

ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരായി നമുക്കിടയിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ …

Read more

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗവർണറുടെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

What are the duties of governor in Indian constitution?

ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഓരോ പൗരനിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും …

Read more