പ്രവാസികൾക്ക് പലിശ രഹിത ലോൺ 2 ലക്ഷം മുതൽ 2 കോടി വരെ

പ്രവാസികൾക്ക് പലിശ രഹിത ലോൺ 2 ലക്ഷം മുതൽ 2 കോടി വരെ

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു …

Read more

കെ ബി സുവിധ പ്ലസ് | 5 ലക്ഷം രൂപ , 5 % പലിശയിൽ ലോൺ ലഭിക്കും

5 ലക്ഷം രൂപ , 5 % പലിശയിൽ ലോൺ ലഭിക്കും

കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ …

Read more

സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ്ങ് 3 ലക്ഷം വരെ ലോൺ ലഭിയ്ക്കുന്ന പദ്ധതി

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.നിലവിൽ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യം നിരവധി …

Read more

പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതി – 5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ ലഭിക്കും 4 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി

പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ …

Read more