ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ തെറ്റ് തിരുത്തൽ വരുത്താം

ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ തെറ്റ് തിരുത്തൽ

ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ തെറ്റ് തിരുത്തൽ വരുത്താം : തുടർ പഠനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള …

Read more

നമ്മുടെ ഭൂമി സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ട് – എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

Check your land details online digitkerala

പലപ്പോഴും ഭൂമി സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകൾ അറിയുന്നതിനായി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്തവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. …

Read more

നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ആർക്കും ഇനി ഓൺലൈനിലൂടെ കാണാം

How to check Land Documents adharam Online

പലപ്പോഴും വസ്തുവിന്റെ ആധാരം എല്ലാവരും വളരെയധികം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ അത് …

Read more

റേഷൻ കാർഡിലെ അഡ്രസ് , വീട്ട് പേര് സ്വന്തമായി തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ

റേഷൻ കാർഡിലെ അഡ്രസ് , വീട്ട് പേര് സ്വന്തമായി തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ

റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു പ്രധാന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ യായും റേഷൻകാർഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ …

Read more

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ പേരുള്ള ആൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുവാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Procedure For Electrical Ownership Change

നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലിൽ പേരുള്ള ആൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം …

Read more

കാലവധി കഴിഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫൈൻ ഇല്ലാതെ ഓൺലൈൻ വഴി പുതുക്കാം

കാലവധി കഴിഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫൈൻ ഇല്ലാതെ ഓൺലൈൻ വഴി പുതുക്കാം

മിക്ക സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് …

Read more