സ്ത്രീകൾക്ക് ലോൺ | 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും | ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം |

Spread the love

സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പലതരം ലോണുകളും പദ്ധതികളും നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.സ്വയം തൊഴിലില്ലാത്ത പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോണിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആർക്കെല്ലാം ലോണിന് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നും മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നോക്കാം.

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട തൊഴിൽരഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ തുടങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോണുകൾ നൽകുന്നത്. തൊഴിൽരഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലോൺ തുക ലഭിക്കുക. ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വാർഷികവരുമാനം 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരിക്കണം.

ചെറിയ ബിസ്സിനെസ്സ് തുടങ്ങാൻ 1 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ഈടൊന്നും വേണ്ട

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് 18 വയസ്സിനും 55 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം പ്രായപരിധി. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമാണ് ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ലോൺ തുകയായി നൽകുന്നത്.

Also Read  കേരളത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും ഫൈനും

വാർഷിക പലിശയായി കണക്കാക്കുന്നത് 6% ആണ്. 60 മാസത്തിനകത്ത് ലോൺ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം.ഈ അഞ്ചുവർഷത്തിനകത്ത് ലോൺ തുക യാതൊരുവിധ മുടക്കവും കൂടാതെ അടച്ചു തീർത്താൽ മതി. ഇതേരീതിയിൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി കുടുംബശ്രീ വഴി നല്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ലോൺ ആണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ്.

Also read >> കേരളം സർക്കാർ വായ്പ പദ്ധതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ

മൈക്രോഫിനാൻസ് വഴി 3.5 ശതമാനം പലിശയിൽ നൽകുന്ന ഈ ലോൺ CDS മുഖാന്തരമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ലോണുകൾ ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനും ലോണുകളുടെ പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഫോൺ നമ്പർ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Also Read  ഇനി പകുതി ചിലവിൽ വീട് പണിയാം സിമന്റും വേണ്ട പ്ലാസ്റ്ററും വേണ്ട

Website:www.kswdc.org

Ph:0471-2328257


Spread the love

1 thought on “സ്ത്രീകൾക്ക് ലോൺ | 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും | ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം |”

Leave a Comment

You cannot copy content of this page