20 ലക്ഷം രൂപ 7% പലിശയിൽ 6 വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ/SBI instant personal loan

Spread the love

എസ്ബിഐ ഇൻസ്റ്റന്റ് പേഴ്സണൽ ലോൺ വഴി 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, 7% പലിശയിൽ 6 വർഷം കാലാവധിയിൽ തിരിച്ചടവ് വ്യവസ്ഥയും പൂർണ്ണ വിവരണവും വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കുക . എസ്ബിഐ ഇൻസ്റ്റന്റ് പേഴ്സണൽ ലോൺ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ, അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, അപേക്ഷ പ്രക്രിയ, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി തുടങ്ങിയവ കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു.


Spread the love
Also Read  പശു വളർത്താൻ 6.25 ലക്ഷം രൂപ വരെ ധന സഹായം 40% സബ്സിഡി | ക്ഷീര സാഗരം പദ്ധതി

Leave a Comment