കേരള പോലീസിൽ ഡ്രൈവർ വിഞ്ജാപനം

Spread the love

നിങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാരിൽ ഒരു ജോലിയാണോ ആഗ്രഹം. എങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള പോലീസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള പോലീസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു സ്ഥിര ജോലി നേടാം എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഉറപ്പായും ഈ സുവർണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഏതെല്ലാം വേക്കൻസി കളിലേക്ക് ആണ് കേരള പോലീസിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്?

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് നിലവിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.മുപ്പതോളം വേക്കൻസികൾ നിലവിലുള്ള ഈ തസ്തിക സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

Also Read  മിൽമയിൽ വീണ്ടും അവസരം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് ശമ്പളം 20000 മുതൽ 46000 വരെ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Category No-300/2020

നിലവിലുള്ള വേക്കൻസി കളുടെ എണ്ണം-30

ഇത് ST candidatesന് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റാണ്.

ശമ്പളം -22,000- 40,000

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 30 -12 -2020 വരെയാണ്.

Age limit-18-31(02-01-1989 നും 01-01-2002) ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

യോഗ്യത -10th ക്ലാസ്സ്‌ കൂടാതെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈസൻസ് വിത്ത്‌ ബാഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇതുകൂടാതെ ഫിസിക്കൽ കോളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Height-160 cm
Chest -76 cm with minimum 5cm expansion

Also Read  കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒഴിവുകൾ

Ear-hearing should be perfect

Distant vision -6/6 snellen(left and right eyes)

Near vision-0.5 snellen(both eyes).

എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്.

ഇതിനായി പ്രത്യേക ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. എച്ച് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

അപ്പോൾ എസ് ടി ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈ വേക്കൻസി യിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.

 
Official Notification Click here 
Apply Now Click here 
Official Website Click here 

Spread the love

1 thought on “കേരള പോലീസിൽ ഡ്രൈവർ വിഞ്ജാപനം”

Leave a Comment

You cannot copy content of this page