വെറും 200 രൂപയ്ക്കും വീടിനു ആവശ്യമായ കർട്ടനുകൾ ഇടാം

Spread the love

ഒരു വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഭംഗിയാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കർട്ടനുകൾ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഉയർന്ന വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന കർട്ടനുകൾ വീടിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും നൽകേണ്ട കർട്ടനുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും എങ്ങിനെ അവ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളിൽ ഉള്ള കർട്ടനുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും, അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം.

പ്രധാനമായും അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള കർട്ടനുകൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫാബ്രിക് കർട്ടനുകൾ, സീബ്ര കർട്ടനുകൾ, റോമൻ ബ്ലയ്ണ്ട്സ്, വേനീഷൻ ബ്ലൈൻഡ്സ്, ഷിയർ കർട്ടനുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവ.

Read more

Spread the love

1 thought on “വെറും 200 രൂപയ്ക്കും വീടിനു ആവശ്യമായ കർട്ടനുകൾ ഇടാം”

Leave a Comment

You cannot copy content of this page