കാറിന്റെ വാണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ കത്തിക്കിടന്നാൽ പ്രശ്നമാണോ ? വിശദമായി അറിയാം

കാറിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ ലെറ്റുകൾ കത്തിയാൽ കുഴപ്പമാണോ ?

കാറുകളിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററിലെ വാണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾക്ക് …

Read more

ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ BPL,APL,AAY കാർഡുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ,സൗജന്യ കിറ്റ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളറിയാം.

ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ BPL,APL,AAY കാർഡുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ,സൗജന്യ കിറ്റ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളറിയാം.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അവശ്യഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും …

Read more