ഗൾഫ് രജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം ലാൻറ് മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരം ഫ്രീ വിസ , ടികെറ്റ് , മാന്യമായ ശമ്പളം , താമസം സൗജന്യം

Spread the love

ഗള്‍ഫ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരക്കായി ഇതാ റീടൈല്‍ മേഖലയിലെ ഭീമന്‍മാരായ ലാന്‍റ്മാര്‍ക് ഗ്രൂപ്പില്‍ അനവധി അവസരങ്ങള്‍. ഗള്‍ഫ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ഇത് നല്ല ഒരു അവസരമാണ്. നല്ല ശംബലത്തോട് കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. വിവിധ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി ജോലി അവസരം നിലവിലുണ്ട്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല.

Land Mark Group Vacancies

Company Land Mark Group
Sector Retail Sector
Job Location GCC(UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Oman)
Salary Details Not Disclosed
Nationality Any nationality can apply

List of Available Jobs at Land Mark Group

1. Marketing Manager- Trade 2. Driver
3. Procurement & Supply Chain Manager 4. Assistant Inventory Controller
5. Head Cashier 6. Business Manager
7. Visual Merchandiser 8. Location Planner
9. Maintenance Executive 10. Visual Merchandiser
11. Store Associate 12. Brand In-Charge
13. Senior Store Associate 14. Assistant Store Manager
15. Warehouse Helper 16. Cashier
17. Store Assistant 18. Cashier – RTL
19. Store Associate 20. cashier
21. Cashier 22. Store Assistant
23. Assistant Manager – Forensics 24. Store Associate
25. Driver – COD 26. Department InCharge
27. Head of Marketing 28. Sales Associate
29. supervisor 30. Senior Accountant
31. Store Associate 32. Senior Accountant
33. store associate 34. Engineering Coordinator
35. Territory Concept Trainer 36. Food & Beverage Coordinator
37. Cashier – RTL 38. Procurement & Supply Chain Manager
39. Head Cashier 40. F&B Associate
41. Cashier 42. Commis II
43. Sales Associate 44. Team Leader – Housekeeping
45. Visual Merchandiser – RTL 46. F & B Supervisor
47. Territory Concept Trainer 48. Hotel Coordinator
49. Inventory Controller 50. Security Supervisor
51. Sales Associate – FF 52. Assistant F&B Manager
53. Restaurant Manager – Nandos 54. Facilities Assistant
55. Restaurant Supervisor – Nandos 56. Assistant Restaurant Manager – Nandos
57. Membership Consultant 58.
Also Read  SeaWorld Abu Dhabi കമ്പനിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ ഫ്രീ വിസ , ടികെറ്റ് ,നല്ല ശമ്പളം , താമസം ഭക്ഷണം , ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം .

 

Eligibility and Educational Qualification of Some of the jobs listed above

Post Name Education Experience Location
HR Intern – (2000025Z)

 

Post-graduate degree in Business Administration with specialization in Human Resources Management

 

4-5 years of experience in Human Resources  United Arab Emirates
Visual Merchandiser – (200002Y2)

 

College degree in Fashion Design or a related field. 2-6 years of experience. QA-QA-Al Sadd
Female Area Operations Manager-Abu Dhabi – (2100000L)

 

Not Mentioned Minimum 5-7 years of experience in a leadership position United Arab Emirates
carpenter – (200004JR)

 

Not Mentioned Not Mentioned SA-SA-Riyadh
Store Associate – (200004L4)

 

Not Mentioned Not Mentioned SA-SA-Majmah
Territory Concept Trainer – (200004G8)

 

HR / Training any qualification or experience 6- 7 years SA-SA-Dammam
Store Associate – (2000048P)

 

Not Mentioned Not Mentioned SA-SA-Riyadh
Store manager – (200004K5)

 

Not Mentioned Not Mentioned SA-SA-Majmah

How to Apply

The Interested and eligible candidates are advised to apply online through the official website of the company through its career portal. The jobs available in the company and the details regarding the jobs are listed in the career portal of the company, So the interested candidates may apply online

IBM കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം | യോഗ്യത അനുസരിച്ചു ഫ്രീ ആയി അപേക്ഷിക്കാം Click Here 
വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജോലി മണിക്കൂറിൽ 3500 രൂപ ലഭിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല Click Here 

submit application form

Click Here

 


Spread the love

14 thoughts on “ഗൾഫ് രജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം ലാൻറ് മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അവസരം ഫ്രീ വിസ , ടികെറ്റ് , മാന്യമായ ശമ്പളം , താമസം സൗജന്യം”

 1. ok ready.iam 20 yeair experience gcc
  countries.working in FEDEX.DHL Tottal 20 year experience.hood spoking in arabic @english writting @trandalation iam ready to work.valid D /L OK SIR pls any chance

  Reply
 2. I have experience six years GCC country as a heavy driver Qatar and soudi Arabia original license have in my hand and ECNR pasport

  Reply
 3. Sir, I Would like to get a job in your firm and so hereby applying for the post of store assistant.l have experience more than 5 years in GCC ,(Muscut and UAE)and more than 10 years in India (sales, marketing, store keeping)

  Reply

Leave a Comment