പാസ്സ്‌ പോർട്ട് എക്സ്പയർ ആയോ ഓൺലൈനിലൂടെ പുതുക്കാം

Spread the love

അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇതിനായി നാട്ടിൽ നേരിട്ട് വേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ്.ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ മിക്ക സേവനങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴി ലഭ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്പോന്റ്മെന്റ് ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യാനും സാധിക്കും.  ഓൺലൈനായി പാസ്പോർട്ട് റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

Read more


Spread the love

Leave a Comment