കൊച്ചിയിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം | ഫ്രീ ഫുഡ് , സൗജന്യ താമസം

Spread the love

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ലൈറ്റ്‌പുർ ഇന്റർനാഷണൽ PVT ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകൾ ആവശ്യമാണ്. വെരിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓഫീസ് വർക്ക് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിൽ വെക്കൻസി ലഭ്യമാണ്. 18 നും 25 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും വിശദമായ വിവരങ്ങളും താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു

Vacancy available

1 Office Work Staff
2 Verification Department Staff
3 Paper Work’s Staff

Monthly Salary

  • 18000 – 50000
Also Read  കേരള പോലീസിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾ

Qualification

  • +2 and above

Benefit

• 2 Month Training
• Free Food And Accommodation After Training
• Age 18 – 25
• Only for gents

Contact Datils 
  • Website : litepureinternational.com
  • Gmail :  [email protected]
  • Mobile :  7907495834 / 9778217560

Spread the love

2 thoughts on “കൊച്ചിയിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം | ഫ്രീ ഫുഡ് , സൗജന്യ താമസം”

Leave a Comment