ഏത് തെങ്ങും ഇങ്ങനെ നട്ടാൽ 3 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും

Spread the love

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക ആളുകളുടെയും പ്രധാന ഒരു വരുമാനമാർഗ്ഗമാണ് കൃഷി. പ്രത്യേകിച്ച് തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്ന നിരവധി കർഷകർ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളത്. എന്നാൽ മിക്ക കർഷകരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൃത്യമായി തെങ്ങ് കായ്ക്കാത്തതും, അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന കായ്കൾ മണ്ഡരി പുഴുക്കുത്ത് എന്നിവ കാരണം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും. എന്നാൽ ഏത് തെങ്ങും മൂന്നുവർഷംകൊണ്ട് എങ്ങിനെ കായ്ഫലം നൽകാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി ആനക്കാംപൊയിൽ ഡൊമനിക് എന്ന വ്യക്തി. ( വീഡിയോ താഴെ കാണാം  ) എങ്ങനെയാണ് മൂന്നുവർഷംകൊണ്ട് കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തെങ്ങിൻ തൈ വക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

Read more


Spread the love

Leave a Comment