ഇനി സ്റ്റീൽ വിൻഡോയുടെ കാലം അതും മരത്തിനെക്കാളും പകുതി ചിലവും , സ്‌ ട്രോങും

Spread the love

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പണ്ടത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് വാതിൽ ജനൽ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തടികളാണ് കൂടുതൽ പേരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും വളരെ വലിയ വിലയാണ് നൽകേണ്ടി വരിക.

Read more


Spread the love

Leave a Comment