ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗവർണറുടെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

What are the duties of governor in Indian constitution?

ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഓരോ പൗരനിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും …

Read more