വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടോ ? ഓൺലൈനിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം

Spread the love

നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഇനി എന്തെളുപ്പം!!! ഇനി നിങ്ങൾ അക്ഷയയിൽ  കയറിയിറങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടത് ഇല്ല.

പലരുടെയും വിശ്വാസം ലോക്സഭ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പേരുകൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നതാണ് പക്ഷേ വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.

Also Read  ഇൻവെർട്ടർ എ.സി നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ.സി തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം

വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട രീതി

Step 1:  നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ browser ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം, address ബാറിൽ www.lsgelection.kerala.gov. in എന്ന സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.

Step 2:  ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കേരള സൈറ്റിൽ ആണ് എത്തി ചേരുക.

Step 3:  ഇവിടെ താഴെയായി വോട്ടർസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത്‌ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Step 4:  ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പേജിൽ District ഏതാണോ അത്,ലോക്കൽ ബോഡി അതായത് ഏത് പഞ്ചായതാണോ അത്,വാർഡ്,പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണോ അത്,ലാംഗ്വേജ് മലയാളം,എന്നിവ അടിച്ച ശേഷം, താഴെ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അതെ പോലെ എന്റർ ചെയ്ത്, search കൊടുക്കുക.

Also Read  വിവാഹ സെര്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

Step 5:  ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Also Read >>

അപ്പോൾ ഇനി സമയം കളയണ്ട, ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങളുടെ പേരും വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലേ എന്ന്.ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക …


Spread the love

Leave a Comment