ഒരു വാഹന അപകടം നടന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലയിം ചെയ്യേണ്ട രീതി അറിയുക

Spread the love

നമ്മളിൽ മിക്കവരും വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും.അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും എല്ലാവർക്കുമറിയാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപകടം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയും, അതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം.

Read more


Spread the love

Leave a Comment

You cannot copy content of this page