ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഒരു കിണർ കുഴിക്കാൻ കഴിയും : ഭൂമിയിൽ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മെഷീൻ

water detector machine for borewell

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമെന്നോണം ബോർവെൽ കുഴിച്ചാലും പലപ്പോഴും …

Read more