കോവിഡ് സഹായങ്ങൾ പ്രക്യപിച്ചു ഉപ്പ് മുതൽ ഉഴുന്ന് വരെ – കേരള റേഷൻ കിറ്റ്

Ration kit kerala

കോവിഡ് വ്യാപനം ജനങ്ങളെ ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികമായും വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ …

Read more