വീട്ടിലിരുന്നു സ്വയം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം : കോവിസെൽഫ് ആന്റിജൻ

covid self test

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി …

Read more