വീട്ടമ്മമാർക്ക് കെഎസ്എഫ്ഇ സഹകരണത്തോടെ സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ തുടർ ഭരണം നേടിയതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ …

Read more