3 ലക്ഷത്തിന് നിര്‍മ്മിച്ച 300 സ്ക്വയര്‍ ഫീറ്റ്‌ 2 ബെഡ്രൂം വീടും പ്ലാനും കാണാം

3 Lakh budget home and plan in kerala

സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട് …

Read more