2000 രൂപ വരുന്ന കറണ്ട് ബിൽ 200 രൂപായവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

how to reduce electricity bill in kseb

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളിലും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരിക്കും ഉയർന്നുവരുന്ന കറണ്ട് ബില്ല്. പ്രത്യേകിച്ച് …

Read more