ട്രെയിൻ ഹോൺ അടിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല 11 തരം ഹോണുകളുണ്ട് ഓരോ ഹോണിനിനും ഓരോ അർഥം

ട്രെയിൻ ഹോൺ അടിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല 11 തരം ഹോണുകളുണ്ട് ഓരോ ഹോണിനിനും ഓരോ അർഥം

നമ്മളിൽ പലർക്കും കുട്ടിക്കാലത്തും വലുതായപ്പോഴുമെല്ലാം ഒരേ പോലെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ട്രെയിനിന്റെ ഹോൺ അടി. …

Read more