വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക – ഗതാഗത നിയമ ലംഘനവും ഫൈനും അറിയാം

വാഹനം-ഓടിക്കുന്നവർ-ശ്രദ്ധിക്കുക----ഗതാഗത-നിയമ-ലംഘനവും-ഫൈനും-അറിയാം

ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കർശന നടപടികളാണ് …

Read more