റേഷൻ കാർഡ് സേവനങ്ങൾ ഇനി മൊബൈലിലൂടെ ചെയ്യാം – റേഷൻ കാർഡിനുള്ള ജോലി , വരുമാനം എങ്ങനെ മാറ്റാം

റേഷൻ കാർഡ് സേവനങ്ങൾ ഇനി മൊബൈലിലൂടെ ചെയ്യാം റേഷൻ കാർഡിനുള്ള ജോലി , വരുമാനം എങ്ങനെ മാറ്റാം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രധാന രേഖയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും റേഷൻകാർഡ് ആണ്. ഓരോ മാസത്തെയും സാധനങ്ങൾ …

Read more