വെറും 2000 രൂപ മതി കടമുറി വേണ്ട , സ്റ്റാഫ് വേണ്ട , ലൈസെൻസ് വേണ്ട മാസം 30,000 രൂപ വരെ ലാഭം

വെറും 2000 രൂപ മതി കടമുറി വേണ്ട , സ്റ്റാഫ് വേണ്ട , ലൈസെൻസ് വേണ്ട മാസം 30,000 രൂപ വരെ ലാഭം ഡിജിറ്റകേരള.

കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും …

Read more