പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് 4000 രൂപ കിട്ടും | ബാലിക സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി .

ബാലികസമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി Balika Samrithi Yojana

പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി പുറത്തിറക്കുന്ന പദ്ധതികൾ …

Read more