ഒരു വാഹനം അപകടം സംഭവിച്ചാൽ , നഷ്ടപരിഹാരം ,പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്

ഒരു വാഹനം അപകടം സംഭവിച്ചാൽ , നഷ്ടപരിഹാരം ,പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്

മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. …

Read more