കോവിഡിന് പുതിയ മരുന്ന് കണ്ട് പിടിച്ചു ഇന്ത്യ | ഓരോ ഇന്ത്യ കാരനും അഭിമാനിക്കാം

കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ട് പിടിച്ചു ഇന്ത്യ | ഓരോ ഇന്ത്യ കാരനും അഭിമാനിക്കാം

ദിനംപ്രതി കോവിഡ് മരണങ്ങൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൊറോണയെ വളരെയധികം ഭയത്തോട് കൂടിയാണ് …

Read more