എടിഎം നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാൻ ഇനി പുതിയ രീതി : കൈ കൊണ്ട് ഇനി എടിഎം മെഷീൻ തൊടേണ്ടതില്ല

India 'contactless' cash withdrawal

നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് ബാങ്കിംഗ് …

Read more