ഓൺലൈൻ വഴി ഫ്രീ ആയി ചികിത്സ തേടാം; എല്ലാ ദിവസവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒ.പി.കൾ | ഇ-സഞ്ജീവനി

ഇ-സഞ്ജീവനി വഴി ചികിത്സ തേടാം; എല്ലാ ദിവസവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒ.പി.കൾ

ദിനംപ്രതി കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആശുപത്രിയിൽ …

Read more