1700 രൂപ മുതൽ കാർ വാഷിങ് മെഷീൻ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം

Spread the love

ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മുൻപത്തെ കാലത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയതോതിൽ പണം ചിലവഴിക്കാനും ആർക്കും മടിയില്ല. മാർക്കറ്റിൽ കാർ,ബൈക്ക് എന്നിവ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പലരീതിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും, പലതിനും ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടി വരികയും എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവുമായിരിക്കും. കാർ ബൈക്ക് എന്നിവയെല്ലാം വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷ റുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Read more


Spread the love

Leave a Comment