നിങ്ങളുടെ മക്കൾ , ഫാമിലി , പ്രായപെട്ടവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ മൊബൈലിൽ ഒരു ട്രിക്ക്

Spread the love

നമ്മളെല്ലാവരും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ദൂരെ യാത്രകൾക്കും മറ്റും പോകുമ്പോൾ വഴി അറിയാനായി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും മിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങിനെയാണ് കൃത്യമായി ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.( വീഡിയോ താഴെ കാണാം )

Read more

Spread the love

Leave a Comment

You cannot copy content of this page