ടോയ്‌ലെറ്റ് പുനഃനിർമാണ സഹായം | APL , BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ പഞ്ചയത്ത് വഴി ലഭിക്കും | വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയാം

Spread the love

എപിഎൽ , ബിപിഎൽ വിഭാഗകാർക്ക് ഇനി 5000 രൂപ മുതൽ 9000 രൂപ വരെ ധനസഹായം. ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ ടോയ്‌ലെറ്റിനു എന്തെങ്കിലും പ്രശനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇനി സർക്കാർ സഹായിക്കുനതാണ്.പലരുടെയും വീടുകളിൽ ഈ അവസ്ഥാ ഉണ്ടെങ്കിലും പണം ഇല്ലാ എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഈ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കേരളത്തിലുള്ള 90% പേർക്കും ഈ സഹായത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം.എപിഎൽ ബിപിഎൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏതൊരു വ്യക്തിയ്ക്കും ഈ സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Also Read  ഒന്ന് മുതൽ പിജി വരെയുള്ള വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് 30000 രൂപ മുതൽ 50000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നു

ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണോ ആ പഞ്ചായത്തിൽ വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.വ്യക്തിപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് പ്ലമ്പിങ് കെടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങി ഏതൊരു പണിയിക്കും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

അതാതു വ്യക്തികളുടെ ടോയ്ലറ്റ് കെടുപാടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് തുക നൽകുന്നത്.ഏതൊരു വ്യക്തിയ്ക്കും ഈ തുകയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ പദ്ദതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.

പുതുതായി വീട് വെച്ചവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇതിനു അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വില്ലജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസിൽ അന്വേശിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

Also Read  ഈടില്ലാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയോടെ സർക്കാർ വായ്‌പ്പാ | ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം

Spread the love

Leave a Comment