കേരള ഹൈ കോടതിയിൽ വീണ്ടും അവസരം യോഗ്യത : 10 ക്ലാസ് , പ്ലസ്‌ടു , ഡിഗ്രി

Spread the love

കേരള ഹൈ കോടതിയില്‍ പ്ലസ്ടു എസ്‌എസ്‌എല്‍‌സി ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വീപ്പര്‍, ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റര്‍, പ്ലംബര്‍, ബൈന്‍ഡര്‍, കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്, കെയര്‍ ടേക്കര്‍, പേസനല്‍ അസ്സിസ്റ്റണ്ട് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള, ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്തികള്‍ ഹൈ കോടതി വെബ്സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷ ഓണലൈനായി നല്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ അപേക്ഷ ഫീസും ഓണ്ലൈന്‍ ആയി തന്നെ അടക്കേണ്ടതാണ്.

High Court Notification

Organization High Court Kerala
Apply Mode Online
Application fees yes
Educational Qualification 5th sslc plustwo degree

Details of the Post

1. Computer Assistant Grade II

Recruitment Number 22/2020
No.of Vacancies 7
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit Between 02-01-1984 and 01-01-2002
Salary 20000-45800
Qualification (a) Plus Two or equivalent.

(b) K.G.T.E. (Higher) in Typewriting (English).

Desirable: – Certificate in computer word processing or equivalent.

Mode of Selection: Selection will be on the basis of Objective Test and Typing Test.

 

Application Fee: ₹500/- (Rupees Five Hundred only).

Scheduled Castes / Scheduled Tribes /

Unemployed Differently abled candidates are exempted from payment of application fee.

Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-14-12-2020

Last Date of Remittance of Application Fee – 20-01-2020

 

2. Part-time Sweeper

Recruitment Number 13/2020
No.of Vacancies 45
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit Between 02-01-1984 and 01-01-2002
Salary 9340-14800
Qualification i)Should have passed Standard V and should not have passed SSLC or

equivalent.

ii) Good physique

Mode of Selection: Selection will be on the basis of Objective Test and Typing Test.

 

Application Fee: ₹430/- (Rupees Four Hundred and Thirty only).

Scheduled Castes / Scheduled Tribes /

Unemployed Differently abled candidates are exempted from payment of application fee.

Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-23-12-2020

Last Date of Remittance of Application Fee – 04-02-2021

 

3. Lift Operator

Recruitment Number 25/2020
No.of Vacancies 1
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit For Deaf and hard of hearing or low vision : between 02-01-1970 and 01-01-2002
Salary 18000-41500
Qualification i) SSLC or equivalent.

ii) Experience in operation of lift

Mode of Selection: Selection will be on the basis Written test and interview.
Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-28-12-2020

Closure of step I and Step II – 18-01-2021

 

4. Confidential Assistant

Recruitment Number 24/2020
No.of Vacancies 1
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit Between 02-01-1979 and 01-01-2002
Salary 26500-56700
Qualification i)              Bachelors Degree in any Subject

ii)             K.G.T.E (Higher) in Typewriting (English)

Mode of Selection: Selection will be on the basis of Dictation Test and Interview.

 

Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-28-12-2020

Last Date of Remittance of Application Fee – 08-02-2021

 

5. Care Taker

Recruitment Number 23/2020
No.of Vacancies 1
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit Between 02-01-1984 and 01-01-2002
Salary 18000-41500
Qualification (1) Plus Two or equivalent.

(2) Degree or Diploma in Hotel and Catering Management awarded by a

recognised institution or Craft Certificate in Cookery or allied subjects

from Food Craft Institute/NCVT/KIHMS or other recognised institutions.

(3) Should be healthy and free from contagious diseases.

Mode of Selection: Selection will be on the basis of Interview of Written Test and Interview having regard to the number of applicant
Application Fee: ₹450/- (Rupees Four Hundred and Thirty only).

Scheduled Castes / Scheduled Tribes /

Unemployed Differently abled candidates are exempted from payment of application fee.

Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-08-01-2021

Last Date of Remittance of Application Fee – 16-02-2021

 

5. Personal Assistant (Grade II) to Judge

Recruitment Number 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020
No.of Vacancies 25
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit Between 02-01-1984 and 01-01-2002
Salary 27800-59400
Qualification 1.Bachelors Degree in any subject

2.KGTE in Typewriting

Mode of Selection: Selection will be on the basis of Dictation Test and Interview
Application Fee: ₹500/- (Rupees Four Hundred and Thirty only).

Scheduled Castes / Scheduled Tribes /

Unemployed Differently abled candidates are exempted from payment of application fee.

Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-08-01-2021

Last Date of Remittance of Application Fee – 26-02-2021

 

6. Plumber

Recruitment Number 26/2020
No.of Vacancies 2
Method of Appointment Direct Recruitment
Age Limit Between 02-01-1984 and 01-01-2002
Salary 18000-41500
Qualification 1.      SSLC

2.      NTC in Trade of plumber

Mode of Selection: Selection will be on the basis of Written Test and Interview
Application Fee: ₹450/- (Rupees Four Hundred and Thirty only).

Scheduled Castes / Scheduled Tribes /

Unemployed Differently abled candidates are exempted from payment of application fee.

Important Dates Date of Commencement of Step I and Step II-08-01-2021

Last Date of Remittance of Application Fee – 16-02-2021

How to Apply

The online application process has two parts – Step-I and Step-II. ‘Step-I/ New Applicant’ is the first part for registration of the applicants. ‘Step-II/ Registered Applicant’ is the second part of the process for those applicants who had completed Step-I. A candidate’s online application is complete only if he/she completes both the steps which include the submission of application by clicking the ‘FINAL SUBMISSION’ option available in Step –II process and payment of application fee (if applicable).


Spread the love
Also Read  ഔഷധിയില്‍ ജോലി നേടാം | കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം

Leave a Comment