എയർപോർട്ടിൽ 368 ഒഴിവുകൾ | ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Spread the love

എയർപോർട്ടിൽ ഒരു സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവ സരം.എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 368 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഒരു സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ

ഫയർ സർവീസ് ലേക്കുള്ള മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് യോഗ്യതയായി പറയുന്നത് ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് എന്നിവ കൂടാതെ ഫയർ സർവീസിൽ അഞ്ചു വർഷ പ്രവൃത്തിപരിചയം ആണ്.ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 11 ആണ്.ജനറൽ തസ്തികയിൽ 6,SC, ST, OBC എന്നിവർക്ക് 1, 3,1 എന്നീ കണക്കിലാണ് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്.

Also Read  ഔഷധിയില്‍ ജോലി നേടാം | കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം

അടുത്ത പോസ്റ്റ് ആയ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന തസ്തികയിൽ 264 പോസ്റ്റുകൾ ആണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്.സയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നുവർഷ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ്‌ യോഗ്യതയായി പറയുന്നത്.

ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ കടയിലേക്ക് യോഗ്യതയായി പറയുന്നത് ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് എന്നിവ കൂടാതെ ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തി പരിചയവും ആണ്.ആകെ ഒഴിവുകൾ 2 ആണ്.

83 ഒഴിവുകൾ ഉള്ള ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികക്ക് യോഗ്യതയായി പറയുന്നത് സയൻസിൽ ഉള്ള ബിരുദവും,എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയും ആണ്.

Also Read  കോപ്പി പേസ്റ്റ് ജോബ് ഓരോ ജോലിക്കും 1200 രൂപ ശമ്പളം | വീഡിയോ കാണാം

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിൽ ആകെ ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് 8 ആണ്.എന്നാൽ ഇതിന് പ്രവർത്തിപരിചയം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. BE അല്ലെങ്കിൽ Btech മെക്കാനിക്കൽ / ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണ് യോഗ്യത.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി-14-01-2021

പ്രായപരിധി- 27-32 SC, ST, OBC എന്നിവർക്ക് അഞ്ചുവർഷം റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള സാലറി ആയി പറയുന്നത് 60000 രൂപ 3% ഇൻക്രെമെന്റ് ചേർത്തു 1,80000 രൂപവരെയാണ്.

അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതലറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

Also Read  കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ 358 ജോലി ഒഴിവുകൾ | ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

https://www.aai.aero/en/careers/recruitment


Spread the love

Leave a Comment