ഈ ചെടി വഴി അരികിൽ കണ്ടാൽ വിടരുത് കിലോക്ക് 1000 രൂപ വിലയുണ്ട്

Spread the love

നിരവധി ഔഷധ കൂട്ട് കളുടെ കലവറയാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകൾ.എന്നാൽ പലപ്പോഴും വീടിനു പരിസരത്തായി കാണുന്ന മിക്ക ചെടികളെ പറ്റിയും കൃത്യമായ അറിവ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തരത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെട്ടി കളയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കുപ്പമേനി. എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നും ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസിലാക്കാം.

Read more


Spread the love

Leave a Comment